Make your own free website on Tripod.com
Unity & Struggle
Sayı:4


The general indications of the crisis of imperialism and our duties - The International Conference Decisions of ML Parties and Organizations
Emperyalizmin krizinin genel belirtileri ve görevlerimiz - ML Parti ve Örgütler Uluslararası Konferansı Kararları
Santa Domingo -1996
On the some tendencies of the ML Parties
What is our manner against the People Republic of Korea? - KPD
ML Partilerin bazı eğilimleri üzerineKore Halk Cumhuriyeti'ne karşı tutumumuz nedir? - KPD (Almanya Komünist Partisi)
Observations and propositions on the text which is presented to Dominic Conference by Coordination Comittee - CP of Benin
Dominik Konferansı'na Koordinasyon Komitesi tarafından sunulan metin üzerine gözlem ve öneriler - Benin Komünist Partisi
The reality for our country is making National anti-imperialist struggle obligatory then all the period of time - PCT
Ülke gerçeği, anti-emperyalist mücadeleyi her dönemden daha çok zorunlu kılıyor - PCT (Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi)
Our basic duties - PCMLE
Temel görevlerimiz - PCMLE (Ekvador ML Komünist Partisi)
On the class analysis - PCOF
Sınıf tahlili üzerine - PCOF (Fransa İşçileri Komünist Partisi)
On the 6.th Congress of the Worker's Commissions (CC.OO) - COOS
İşçi Komisyonları'nın (CC.OO) 6. Kongresi üzerine - COOS (İspanya Komünist Ekim Örgütü)
The next century shall be the century of the poletarian communist revolution - OCCPPI
Gelecek yüzyıl, proleter komünist devrimin yüzyılı olacaktır - OCCPPI (İtalya Proletaryasının Komünist Partisini İnşa Örgütü)
Narcotraffic pretext - PCC/ML
Narcotrafik bahanesi - PCC/ML (Kolombiya Komünist Partisi/ML)
Party as the problem of the workers - CP of Mexico
İşçi sınıfının bir sorunu olarak parti - CPM (Meksika Komünist Partisi)
Bourgeois Democracy and the real face of the bourgeois agent social democracy - NMLRG
Burjuva demokrasisi ve ajanı sosyal demokrasinin gerçek yüzü - NMLRG (Norveç ML DEvrim Grubu)
We will go forward to the future as we exceed the past - PCC/ap
Geçmişi aşarak geleceğe ilerleyeceğiz - PCC/ap (Şili Komünist Partisi/proleter eylem)
The explanation of the Second General Conference of TDKP - TDKP
TDKP 2. Genel Konferansı'nın açıklaması - TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi)
on the case of Capitalist Chaos - Bandera Roja
Kapitalist kaos karşısında - Bandera Roja (Venezuela Kızıl Bayrak Partisi)
back