Make your own free website on Tripod.com
Unity & Struggle
Sayı:5
CHILE
Introduction to the debate on unity of opposites and the work among the masses
Communist Party of Chile (Proletarian Action)
Kitle İçinde Parti Çalışması ve Zıtların Birliği münazarasına giriş
Şili Komunist Partisi (Proleter Eylem)

COLOMBIA
The EPL has a revolutionary mission to fulfill
Communist Party of Colombia (M-L)
EPL'nin yerine getirmek zorunda olduğu devrimci bir görevi var
Kolombiya Komunist Partisi (M-L)

DOMINICAN REPUBLIC
The anti-imperialist struggle today
Communist Party of Labour of Dominican Republic
Günümüzde anti-emperyalist mücadele
Dominik Cumhuriyeti İşçileri Komunist Partisi

EQUADOR

Letter from the CC of the M-L Communist Party of Ecuador to the CC of the Communist Party of Colombia (M-L)
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador
Ekvador Marksist-Leninist Komunist Partisi merkez komitesinden Kolombiya Komunist Partisi (ML) merkez komitesine mektup
Ekvador Marksist-Leninist Komunist Partisi

FRANCE

The work of the Party within the working class
Workers' Communist Party of France
Emekçi sınıflar içinde parti çalışması
Fransa İşçileri Komunist Partisi

MEXICO

The programme of social democracy in Mexico
Communist Party of Mexico (M-L)
Meksika'da Sosyal Demokrasi Programı
Meksika Komunist Partisi (M-L)

SPAIN
On the struggle in the unions
Communist Organisation October of Spain
Sendikalarda mücadele üzerine
İspanya Komunist Ekim Örgütü

TURKEY
The trade union movement and the problems of trade union struggle
Revolutionary Communist Party of Turkey (TDKP)
Sendikal hareket ve sendikal mücadelenin sorunları
Türkiye Devrimci Komunist Partisi (TDKP)

Third International Meeting of Trade Unionists
ML-Conference
Sendikacıların 3. Enternasyonal Toplantısı
ML-Konferans

Revolutionary Declaration from the Middle of the World
The First International Seminar: "The Problems of the Revolution in Latin America"
ML-Conference
Dünyanın ortasından devrimci bir deklarasyon
İlk uluslararası seminer: "Latin Amerika'da devrimin sorunları"
ML-Konferans